Other articles
Công ty Roussel Việt Nam tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2010 tại khách sạn Tân Sơn Nhất.
26th March each year is “Roussel Vietnam Festival” day, all employees the company has a reunion in exciting atmosphere of the Festival Roussel Vietnam.